Profitability Survey

Beste ACC-lid,

Elk jaar organiseren wij een Profitability Survey onder onze leden, waardoor we benchmarks kunnen opstellen voor de sector van de communicatieadviesbureaus en voor de onderliggende disciplines.

Dit onderzoek stelt ons ook in staat om de evolutie van de belangrijkste KPI's te monitoren en te delen met de opdrachtgevers, de pers en de overheden.

Het onderzoek is gratis en verplicht voor al onze leden. Wij garanderen volstrekte anonimiteit: uw gegevens worden namelijk 'blind' gerapporteerd, maar aangezien u uw eigen KPI's kent, zal u perfect kunnen inschatten hoe uw bureau zich verhoudt tot de ganse sector en tot uw discipline.

Indien uw bureau uit meerdere entiteiten bestaat en u die bij voorkeur apart rapporteert, gelieve de Profitability Survey dan meerdere keren in te vullen en telkens de betreffende divisie te vermelden. Hetzelfde geldt voor het taartdiagram.

Uiteraard krijgen enkel de deelnemende leden het volledige rapport.

Agency type

Gelieve aan te duiden welke activiteiten u uitoefent.

Agency income (in k€)

Ook gekend als Bruto Marge. Dit is het bedrag waarop uw ledenbijdrage wordt berekend: het totaal van klasse 70 min totaal klasse 60 van de boekhouding. NIET klasse 61 en volgende dus. Dit betreft dus NIET enkel de omzet (klasse 70).

2017

000 €

2016

000 €

Salary cost (in k€)

Totaal van de salariskost op jaarbasis, inclusief vaste medewerkers op zelfstandige basis en inclusief werkgeversbijdrage. Dit betreft dus de kost van uw bedienden en arbeiders (klasse 62 van de boekhouding) verhoogd met de kost van de vaste freelancers, inclusief eventuele vennoten of actieve partners (uit klasse 61 gehaald).

2017

000 €

2016

000 €

Profit before taxes (in k€)

De winst van het boekjaar vooraleer de belastingen ervan afgehouden worden (of voor aftrek van verliezen).
Code 9903 van de jaarrekening.

2017

000 €

2016

000 €

Headcount (in FTE)

Het aantal personen (full time) dat u tewerkstelt. Inclusief vaste freelancers alsook actieve vennoten en partners. Halftijds telt voor het aantal dagen dat hij/zij werkt: 5/5 = full time = 1; 3/5 = 0,6; 2,5/5 = 0,5; …

2017

FTE

2016

FTE

Turnover (in k€)

Zakencijfer of omzet in 000 €

2017

000 €

2016

000 €

Aantal uitgevoerde evenementen

Het aantal evenementen dat u in de loop van het jaar werkelijk hebt uitgevoerd. Verloren competities of geannuleerde jobs tellen niet mee. Een event dat meerdere malen herhaald wordt, of dat gespreid is over meerdere dagen, wordt hier aangeduid als één event.

2017

2016


Aantal pitches

Het aantal competities waaraan u hebt meegedaan (ongeacht of u ze verloren of gewonnen hebt).

2017

2016


Freelancers

Hoe vaak zet u een tijdelijke freelance medewerker in?


Verwachte omzet volgend jaar (2018)

Vergeleken met de omzet van 2017

Indien u toch twijfelt aan een van deze termen, contacteer dan uw boekhouder. Hij of zij kan u zeker verder helpen.

Hoofdactiviteiten (maximum 5)

Al onze leden krijgen op onze site een vermelding met een taartdiagram van hun voornaamste activiteiten en een link naar hun website. Om dit taartdiagram actueel te houden, vragen we u om hierbij (optioneel) een overzicht te geven van jullie belangrijkste activiteiten met een percentage qua belangrijkheid (maximum 5 activiteiten).

De som dient 100% te zijn!


%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
De som dient 100 te zijn
%

Vertel ons wie u bent…

Copyright © 2018 - ACC Belgium, All rights reserved.
Our site is: www.accbelgium.be - Sint-Huibrechtsstraat 17 Rue Saint-Hubert - 1150 Brussels